Данъчно облагане на ваучерите за храна

Данъчно облагане на ваучерите за храна

    За целите на данъчното облагане понятието „социални разходи, предоставени в натура“ е дефинирано в т. 34 на § l от ДР на ЗКПО. Като такива могат да бъдат определени отчетените като разходи социални придобивки по чл. 294 от Кодекса на труда – в които се влючват...