Задължени сте да регистрация по ЗДДС , ако сте достигнали праг от 50 хил. лева, който се изчислява на база сумата на реализираните приходите, включително и получените аванси за последните 12 последователни месеца.

Имате възможност да се регистрирате и доброволно, без да отговаряте на изискването за оборот 50 хил. лв., тъй като регистрацията по ДДС си има и своите предимства. Такова е възможността да се ползва данъчен кредит, т.е. да си приспаднете платения ДДС, ако контрагентът ви също е регистриран по ДДС. Данъчен кредит може да се ползва само ако закупените стоки и услуги са свързани с икономическата ви дейност.
Съществуват и няколко специфични случай, на задължителна регистрация по ДДС:

Първият от случаите,  касае всяко физическо или юридическо лице, което получава облагаеми услуги от чуждестранни фирми, установени на територията на Европейския съюз или в трети страни.

Тя обикновено се прави, когато се работи с платформи като Google, Facebook, Upwork, Ebay, Shopify или например се плаща хостинг, VPS, теми за WordPress и др. услуги от чужбина. Необходима е заради ползването или предоставянето на платени услуги от чужбина и забележете – прави се преди да стартирате работа с тях. Заявлението за регистрация се подава не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъка за доставката става изискуем (датата на извършване на услугата или датата на плащането).

Вторият специфичен случай е при извършване на  вътреобщностно придобиване на стоки, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата календарна година надвишава 20 000 лв. В този случай задължение за подаване на заявление за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за придобиването, с което общата стойност на облагаеми вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лв. Вътреобщностното придобиване, с което се надхвърли посочения праг, подлежи на облагане с ДДС.

Ако по една или друга причина не се регистрирате, но сте били длъжни да направите това, подлежите на глоби и служебна регистрация. Санкциите са две – едната е за това, че не сте се регистрирали в срок, а размерът й е от 500 до 5000 лв. Другата е по-солена и, грубо казано, размерът й е равен на невнесения, но дължим данък, но не по-малко от 500 лв.