Вътреобщностна дистанционна продажба на стоки на територията на ЕС е доставката на стоки, за която са налице едновременно следните условия:

– стоките се изпращат или транспортират от доставчика или от негово име, от територията на държава членка, различна от тази, в която завършва изпращането или транспортирането на стоките до получателя;

  • получател по доставката е данъчно незадължено лице (ДНЗЛ) – най- често това са физическите лица;
  • стоките са произведени на територията на ЕС или са допуснати за свободно обращение.

В практиката вътреобщностни  дистанционни  продажби  осъществяват най-често онлайн магазините, и лицата или дружествата, които продават през платформи като Amazon, Ebay, Etsy и др, в случаите, в които стоката тръгва (обикновено с куриер, организиран от доставчика) от територията на България и получателят на стоката е физическо лице установено в друга държава членка.

До сега при такива продажби, се следеше прага за регистрация във всяка отделна държава членка. Като тези прагове, за различните държави варираха от 35 000 до 100 000 евро. След 01.07.2021г. тези прагове отпадат.

Прагът става общо 10 000 евро за целия ЕС като същия се формира от дистанционните продажби на стоки и доставките на далекосъобщителните услуги, услугите за радио и телевизионно излъчване и услугите, извършвани по електронен път с получатели физически лица (ДНЗЛ), установени в други държави членки.

Например:

Българско дружество продава стоки, които тръгват от България на физически данъчно незадължени лица  в Германия, във Франция, в Полша и т.н. То следи общо оборота реализиран в тези държави и при достагане на праг от 10000 евро може да се регистрира за Режим в Съюза (OSS) в България и да започне да начислява ДДС съгласно приложимата ставка на законодателството на държавата членка където пристигат стоките. До достигане на този праг,  за мястото на изпълнение на доставката се счита България и до тогава се начислява ставката за България – 20%.

    Регистрацията е по избор, но ако не се осъществи доставчикът следва да се регистрира във всички държави членки, в които изпраща стоките.

За дата на регистрацията се смята първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на подаване на заявлението за регистрация или датата на първата доставка, когато тя е извършена преди това първо число на тримесечието, при условие че лицето е подало заявление до 10-то число на месеца, следващ първата доставка

Пример:

Българско дружество подава заявление за регистрация на OSS през м.08.2021 г. и ще се счита за регистрирано от 1.10.2021 г. Същата ще е датата ако заявлението се подаде м.07 или 09.2021 г.  Ако обаче извърши вътреобщностна дистанционна продажба на 22.07.2021 г. и подаде заявление за регистрация до 10.08.2021 г., то датата на регистрация ще е 22.07.2021 г.

Данъчната ставка на доставките е приложимата ставка в държавата членка по потребление – държавата членка, където стоките са изпратени съгласно, което означава, че за всяка държава ще се начислява различно ДДС.

Данъчния период за OSS е тримесечен и съвпада с календарното тримесечие. За всеки данъчен период лицето подава справка – декларация за прилагане на специалния режим по образец, включително и когато през периода не са извършвани доставки

Срокът за подаване на специалната справка-декларация е до края на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася.