Услуги

Професионални счетоводни услуги, данъчни, трудово-правни и осигурителни консултации.

Счетоводни услуги

Повече

ТРЗ и Личен състав

Повече

Административни услуги

Повече

Онлайн счетоводство

Повече

Нашата счетоводна кантора поставя клиентите си на първо място, независимо от големината на фирмата и предмета и на дейност. Работим бързо и умеем да изпълняваме срокове. Гарантираме висок професионализъм и отговорност при изпълнението на всяка задача. Ние ще работим за вашия напредък и успешното развитите на предприемаческата ви дейност.

Счетоводни абонаментни услуги

 • Осчетоводяване и контрол на първични счетоводни документи; обработка на банкови извлечения и касови операции;
 • Класифициране на дълготрайни материални и нематериални активи, изготвяне на данъчен и счетоводен амортизационен план;
 • Отчитане на краткотрайните активи – водене на складови наличности, калкулиране на себестойност на продукция;
 • Съставяне на справки за вземания и задължения от клиенти и към доставчици;
 • Ежемесечно подготвяне и подаване на справки-декларации по ДДС, дневници за покупки и продажби;
 • Изготвяне и подаване на ИНТРАСТАТ и VIES декларации;
 • Съставяне на годишен финансов отчет;
 • Консултации по счетоводни и данъчни въпроси
 • Съставяне и подаване на годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ към НАП;
 • Съставяне и подаване на справка по чл. 73 от ЗДДФЛ;
  Съставяне и подаване на декларации по чл. 55 от ЗКПО;
  Подготвяне на ГФО към Търговския регистър.
 • Справки и информация в различни разрези, които ще ви помогнат да анализирате състоянието на предприятието ви и да вземете правилните решения за бизнеса си – по задание от клиента
 • Ежемесечен доклад за резултатите от дейността  на фирмата ви.

ТРЗ и Личен състав

 • Първоначална консултация за формата на наемане на персонала;
 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, граждански договори;
 • Регистрация на трудови договори и допълнителни споразумения;
 • Регистрация на самоосигуряващи се лица;
 • Изготвяне и регистрация на заповеди за прекратяване на трудови правоотношения;
 • Попълване на трудови и осигурителни документи;
 • Изготвяне на месечни ведомости за работна заплата и фишове;
 • Изготвяне на платежни документи и справка по кодове на плащане на дължимите осигуровки;
 • Подаване на болнични листове към НОИ;
 • Ежемесечно подаване на изискуемата по закон информация към НАП
 • Изготвяне на служебни бележки;

Административни услуги

 • Регистрация на фирма в Агенцията по вписвания 
 • Събиране веднъж или няколко пъти в месеца документите от ваш обект. 
 • Деклариране на сметки и заеми пред БНБ 
 • Пасивно банкиране

Онлайн счетоводство

Комуникацията между нас и клиента се осъществява освен в офиса на кантората и по мейл, Skype, Viber и по всякакви други методи, с цел пестене на време и финансови ресурси. Така клиента получава пълно счетоводно обслужване, без да напуска своя офис и без компромис в качеството. Този вариант е особено подходящ за предприемачи, които се намират извън територията на Стара Загора или в отдалечени райони от нашия офис. При техническа възможност от ваша страна е възможен  пълен  онлайн обмен на документи / в сканиран вид или специализирани файлове, ако използвате програмен продукт за издаване на документи и обработка на данни/

За контакт

Свържете се с нас, като използвате формата или данните по-долу:

office@idida.net

0887428752

бул. Славянски 45, ет.3, офис 2, Стара Загора

GDPR

3 + 10 =