Право на отпуск и парично обезщетение на бащите на деца до 8-годишна възраст.

Право на отпуск и парично обезщетение на бащите на деца до 8-годишна възраст.

 От 1 август 2022 г. влизат в сила изменения и допълнения в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване , с които се въвежда право на отпуск и парично обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст. Правото на отпуск и обезщетение на...
Данъчно облагане на ваучерите за храна

Данъчно облагане на ваучерите за храна

    За целите на данъчното облагане понятието „социални разходи, предоставени в натура“ е дефинирано в т. 34 на § l от ДР на ЗКПО. Като такива могат да бъдат определени отчетените като разходи социални придобивки по чл. 294 от Кодекса на труда – в които се влючват...
Облагане по ЗДДС на  доставки на рекламни, консултантски, счетоводни, юридически и инженерни услуги с получател лице, установено на територията на страна извън рамките на Европейския съюз

Облагане по ЗДДС на доставки на рекламни, консултантски, счетоводни, юридически и инженерни услуги с получател лице, установено на територията на страна извън рамките на Европейския съюз

Коректното определяне на мястото на изпълнение при доставката на услуги е в зависимост от това дали получателят им е данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Съгласно чл.21, ал.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга,когато получателят е данъчно...
Ред и начин на регистриране и отчитане вътреобщностните дистанционни продажби на стоки чрез издаване на фискалана касова бележка от фискално устройство, според Становище на НАП Изх. № 20-00-106/ 05.08.2021 год.

Ред и начин на регистриране и отчитане вътреобщностните дистанционни продажби на стоки чрез издаване на фискалана касова бележка от фискално устройство, според Становище на НАП Изх. № 20-00-106/ 05.08.2021 год.

 В становището на първо място се изяснява какво се разбира под търговски обект при електронна търговия. Това може да бъде както магазин, така и офис, склад, друго помещение или част от него, в което е създадена организация за управлението и реализацията на тази...
Трябва ли да се регистрирам по ДДС и кога?

Трябва ли да се регистрирам по ДДС и кога?

Задължени сте да регистрация по ЗДДС , ако сте достигнали праг от 50 хил. лева, който се изчислява на база сумата на реализираните приходите, включително и получените аванси за последните 12 последователни месеца. Имате възможност да се регистрирате и доброволно, без...
Нови правила за вътреобщностна дистанционна продажба в ЕС от 01.07.2021

Нови правила за вътреобщностна дистанционна продажба в ЕС от 01.07.2021

Вътреобщностна дистанционна продажба на стоки на територията на ЕС е доставката на стоки, за която са налице едновременно следните условия: – стоките се изпращат или транспортират от доставчика или от негово име, от територията на държава членка, различна от...