От 1 август 2022 г. влизат в сила изменения и допълнения в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване , с които се въвежда право на отпуск и парично обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст.

Правото на отпуск и обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст е за период от 2 месеца, при положение че те не са ползвали отпуските при раждане на дете (след 6-месечна възраст на детето), отглеждане на дете до 2-годишна възраст и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, на които имат право със съгласието на майката, както и тези при смърт или тежко заболяване на майката. Когато бащата/осиновителят е ползвал някои от тези отпуски за период по-малък от 2 месеца, той има право на отпуск за разликата между 2 месеца и ползвания отпуск.

Отпускът може да се ползва наведнъж или на части.

Когато през определени календарни периоди работникът или служителят е ползвал на части общо 21 работни дни отпуск по чл. 164в от КТ, времето следва да се зачете за един пълен месец отпуск. По този начин ще се прилага еднакъв подход при изчисляване размера на ползвания отпуск, на придобития трудов и на зачетения осигурителен стаж на работника или служителя.

За времето, през което се ползва бащинския отпуск, на родителя ще се изплаща парично обезщетение от НОИ, чийто размер за 2022 г. е 710 лв. Месечно. Размерът на това обезщетение се определя всяка година със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Отпускът не се ползва:

1)при смърт на детето;

2)при лишаване на бащата от родителски права или ограничаването им;

3)при даване на детето за осиновяване;

4)при прекратяване на осиновяването, както и

5)когато детето е настанено в заведение на пълна държавна издръжка или е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Времето, през което се ползва отпускът, се признава за трудов стаж.

Съгласно чл. 46ж НРВПО отпускът за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 164в, ал. 1 КТ ще се ползва въз основа на писмено заявление-декларация съгласно Приложение № 15 за всеки отделен случай, подадено от бащата/осиновителя най-малко 10 работни дни преди датата, от която желае да ползва отпуска.

Важно е да се отбележи, че работодателят е длъжен да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението-декларация.

Когато бащата/осиновителят няма право на този отпуск, работодателят е длъжен писмено да го уведоми за тованезабавно, като мотивира отказа си.

Самоосигуряващите се лица също имат право на обезщетение, когато отговарят на условията по чл. 53д КСО.